कर्ज योजना

कर्ज प्रकार

दर

रिबेट

दिनांक 1/05/2018 पासून कर्जावरील व्याजदर
नजगहाण कर्ज 14.00 टक्के     5.00 टक्के    
एस.एस.आय.नजरगहाण कर्ज 14.00 टक्के 5.00 टक्के
एस.एस.आय.मशिनरी कर्ज 14.00 टक्के 4.00 टक्के
मशिनरी कर्ज 14.50 टक्के 3.50 टक्के
वैयक्तिक कर्ज 16.00 टक्के 2.50 टक्के
सोनेतारण कर्ज 14.00 टक्के 3.50 टक्के
वाहन कर्ज 13.50 टक्के 2.50 टक्के
वस्तू कर्ज 16.00 टक्के 2.50 टक्के
शेअर्स तारण कर्ज 14.00 टक्के 5.00 टक्के
सोनेतारण कॅश क्रेडिट रक्कम रुपये 2,00,000 / - लाखापर्यंत 14.00 टक्के 3.00 टक्के
सोनेतारण कॅश क्रेडिट रक्कम रुपये 2,00,000 / - लाखावरील 14.00 टक्के 4.00 टक्के
सोनेतारण टर्म लोन 14.00 टक्के 3.50 टक्के
एस.एस.आय. बिल्डींग कर्ज 14.00 टक्के 4.00 टक्के
नजरगहाण टर्म लोन 14.00 टक्के 5.00 टक्के
एस.एस.आय.नजरगहाण टर्म लोन 14.00 टक्के 5.00 टक्के
विमापॉलीसीचे तारणावरील कर्ज 14.00 टक्के 5.00 टक्के
कमर्शिअल इमारत बांधकाम कर्ज 15.00 टक्के 3.00 टक्के
शॉप/ ऑफिस परचेस कर्ज 15.00 टक्के 3.00 टक्के
प्लॉट खरेदी कर्ज 15.00 टक्के 3.00 टक्के
स्थावर मिळकत कॅश क्रेडिट 14.50 टक्के 2.50 टक्के
बिल्डर्स प्रोजेक्ट फायनान्स 15.00 टक्के 3.00 टक्के
शैक्षणिक कर्ज (भारतातील शिक्षणासाठी) 12.00 टक्के ---
शैक्षणिक कर्ज (भारताबाहेरील शिक्षणासाठी) 10.00 टक्के ---
गृहतारण कर्ज 5 वर्षापर्यन्त 10.00 टक्के ---
गृहतारण कर्ज 5 वर्षापेक्षा जास्त ते 10 वर्ष 10.25 टक्के ---
गृहतारण कर्ज 10 वर्षापेक्षा जास्त ते 15 वर्ष 10.50 टक्के ---
गृहतारण कर्ज 15 वर्षापेक्षा जास्त ते 20 वर्ष 10.75 टक्के ---